vip8455新葡萄娱乐官网为什么中国的政府部门是“部”“委”,而日本是“省”?

vip8455新葡萄娱乐官网 1

现在,中国的政府部门都叫做部委,而日本则不同,中央政府部门叫做“省”。这是为什么呢?

在福鼎,有一种肉片叫做怒片有一种老鼠叫做捞几有一种自行车叫做咔拉掐有一种三轮车叫做桑龙掐有一种手机叫做酋几有一种青蛙叫做哈嘛鼓有一种难过叫做麦过有一种心里叫做辛…

vip8455新葡萄娱乐官网 1

在福鼎,有一种肉片叫做怒片

有一种老鼠叫做捞几

有一种自行车叫做咔拉掐

有一种三轮车叫做桑龙掐

有一种手机叫做酋几

有一种青蛙叫做哈嘛鼓

有一种难过叫做麦过

有一种心里叫做辛安爹

有一种天空叫做添顶

有一种树叫做搽楸

有一种没意思叫做摸米嫩

有一种电脑叫做癫脑

有一种疯子叫做癫趴

有一种游泳叫做修据

有一种很吃力叫做汗爹力

有一种奶奶叫做啊马

有一种书本叫做机岔

有一种吃饭叫做蛇买

有一种长的难看叫做山西卖

有一种很没意思叫做汗磨米

有一种台风叫做丰台

有一种客人叫做嫩卡

有一种猪叫做敌

有一种狗叫做肯

有一种猪八戒叫做敌歌爬

有一种讨厌叫做聪小

有一种做什么叫做作诺

有一种屁股叫做古砖

有一种头发叫做讨驳

有一种小孩叫做沟累样

有一种乞丐叫做骑辖

有一种睡觉叫做控

有一种起床叫做把几

有一种黄天叫做吻天娜

有一种戒指叫做秋几

有一种麻将叫做嘛贱

有一种女人叫做中摸嫩

有一种男人叫做懂摸嫩

一种筷子叫做麦堤

有一种老婆叫做捞嘛

有一种老公叫做捞拱

有一种打牌叫做扒撇

有一种胡说八道叫做摸样鸡扎

有一种找打叫做套喽

有一种等下叫做丁那

有一种什么叫做喏喏

有一种厕所叫做塞慷

有一种赚钱叫做挺减

Leave a Comment.